HNB te�ajna lista
06.06.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,965464
GBP GBP
1
8,460827
USD USD
1
6,696848
EUR EUR
1
7,590208
$ Odabir valute
= Odabir valute

Općina Vojnić
Jedinstveni upravni odjel
Tel 047/883-020
Fax 047/883-021

E-mail: opcina-vojnic@ka.t-com.hr

________________________________________________________________


Pročelnik
Nataša Opačić, mag.eur.posl.stud.

Viši stručni suradni za gospodarstvo i EU Fondove
Karolina Šikljan, mag.oec.

Stručni suradnik za društvene djelatnosti
Aleksa Šaula, bacc.publ.

Stručni suradnik za komunalne poslove
Željka Stilinović-Butorac, bacc.publ.

Viši referent za financije i proračun
Ljiljana Šarić

Viši referent za računovodstvo

Dubravka Fink, ekonomist

Poljoprivredni redar
Siniša Bukal, struč.spec.ing.agr.

Administrativni tajnik
Christine Ramovš


Komunalni redar
Siniša Bukal, tel 047/883-023, e-mail:opcina@vojnic.hr 


RSS