HNB te�ajna lista
16.12.2018
Prodajni
CAD CAD
1
4,900874
GBP GBP
1
8,256919
USD USD
1
6,563136
EUR EUR
1
7,413062
$ Odabir valute
= Odabir valute

    Na temelju članka 35 .  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine „  br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 , 125/08 i36/09 , 150/11 i 144/12 ) , članka  139 Zakona o lokalnim izborima ( „ Narodne novine „ broj 144/12 ) Općinsko  vijeće Općine Vojnić  na  prvoj  sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 10.  listopada   2013. godine   donosi  
                                                    
STATUT OPĆINE VOJNIĆ

I.  OPĆE ODREDBE

Članak  1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine Vojnić , njezina obilježja , javna priznanja , ustrojstvo , ovlasti i način rada tijela općine Vojnić , način obavljanja poslova , oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju , provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelovanja , mjesna samouprava , ustrojstvo i rad javnih službi , suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza općine Vojnić .

                              
Članak 2.
Općina Vojnić je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom zakonom o područjima županije , gradova i  općina u Republici Hrvatskoj.
Naziv općine je : općina Vojnić .
Sjedište općine je u Vojniću, Trg Stjepana Radića broj 1.
Općina je pravna osoba .  

Članak 3
U sastavu općine Vojnić su slijedeća naselja : Brdo Utinjsko , Bukovica Utinjska , Donja Brusovača , Dunjak , Džaperovac , Gaćeša Selo Gejkovac , Gornja Brusovača , Jagrovac , Johovo , Jurga , Kartalije , Kestenovac , Klokoč , Klupica , Ključar , Knežević Kosa , Kokirevo , Kolarić , Krivaja Vojnićka , Krstinja , Kupljensko , Kusaja , Lipovac Krstinjski , Lisine , Loskunja , Malešević selo , Mandić Selo , Međeđak Utinjski , Miholjsko , Mracelj , Mračaj Krstinjski , Petrova Poljana , Podsedlo , Prisjeka , Radmanovac , Radonja , Rajić Brdo , Selakova Poljana , Svinica Krstinjska , Široka Rijeka ,  Štakorovica , Utinja Vrelo , Vojišnica , Vojnić , Živković Kosa .
Granice općine idu rubnim područjima katastarskih općina Bukovica , Vrelo Utinja , Vojnić , Kolarić , Kupljensko , Radonja , Miholjsko , Selakova Poljana , Kestenovac , Klokoč , Krstinja , Široka Rijeka i Svinica Krstinjska .

II OBILJEŽJA OPĆINE
Članak 4.
Obilježja općine Vojnić su : grb , zastava  i Dan općine .
Grb općine je štit u zlatnome /žutome , crna veprova glava okrenuta desno .
Zastava općine je omjera 1:2 plave boje s grbom u sredini .
U općini se svečano obilježava 21. travanj kao Dan općine .
Na zahtjev fizičke ili pravne osobe može se odobriti radi promicanja interesa općine , uporaba i isticanje grba i zastave općine .
Način uporabe i zaštita obilježja općine Vojnić utvrđuje se posebnom odlukom načelnika , u skladu sa zakonom i ovim Statutom .
III JAVNA PRIZNANJA
Članak 5.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled općine Vojnić , a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva , znanosti , kulture , zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša , sporta , tehničke kulture , zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene . 

Članak 6.
Javna priznanja općine Vojnić su :
1.    Počasni građanin općine Vojnić
2.    Nagrada općine Vojnić za životno djelo
3.    Nagrada općine Vojnić
4.    Zahvalnica općine Vojnić  

Članak 7.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja , njihov izgled i oblik , kriterij i postupnost njihove dodjele , tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE ( REGIONALNE ) SAMOUPRAVE
Članak 8.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog , društvenog i kulturnog razvitka općine Vojnić uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu , u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom .  

Članak 9.
Općinsko vijeće donosi Odluku o uspostavljanju suradnje , odnosno o sklapanju sporazuma( ugovora , povelje , memoranduma  i sl . ) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave , kada ocjeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje .
Kriteriji za uspostavljanje suradnje , te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća .

Članak 10.
Sporazum o suradnji općine Vojnić i općine ili grada druge države , objavljuje se u službenom glasilu Karlovačke županije .

V SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 11.
Općina Vojnić je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom , te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela općine Vojnić .

Članak 12.
Općina Vojnić u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana , a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na :
-    uređenje naselja i stanovanje
-    prostorno i urbanističko planiranje
-    komunalno gospodarstvo
-    brigu o djeci
-    socijalnu skrb
-    primarnu zdravstvenu zaštitu
-    odgoj i osnovno obrazovanje
-    kulturu , tjelesnu kulturu i sport
-    zaštitu potrošača
-    zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
-    protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu
-    promet na svom području
-    ostale poslove sukladno

Općina Vojnić obavlja poslove iz samoupravnog djelovanja sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka .
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju Odlukama Općinskog vijeća i načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom .

Članak 13.
Općina Vojnić može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave , osnivanjem zajedničkog tijela , zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom .
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće , temeljem kojeg načelnik sklapa Sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela , kojim se propisuje financiranje , način upravljanja , odgovornost , statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo .

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 14.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.
    Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine , o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća ,  kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba Zakona i ovog Statuta , predložiti najmanje 1/3 članova predstavničkog tijela , općinski načelnik , 20% ukupnog broja birača u jedinici za koju se trži raspisivanje referenduma i većina Mjesnih odbora  na području općine Vojnić .
Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga .

Članak 16.
    Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim ,mogu se opozvati putem referenduma
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim  , u skladu s člankom 17. stavak 2 ovog Statuta .

 Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim , u skladu s člankom 17. stavak 2 ovog Statuta .
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.
Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni nanije  održanog referenduma za opoziv , kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika .     
 Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ,  ako se na referendum za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali , uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici .
Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Zakona i zakona kojim se uređuje provedba referenduma .

Članak 17.
 Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela , načelnika ili većine Vijeća Mjesnih odbora , i ako prijedlog prihvati , u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti Odluku o raspisivanju referenduma .
 Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača , predsjednik Općinskog vijeća u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležne za lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu  radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga . Ako Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan , Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum .

Članak 18.
    Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati , te dan održavanja referenduma.

Članak 19.
    Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine Vojnić , uz uvjet da je izašla većina upisanih birača .

Članak 20.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 15. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu.

Članak 21.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 22.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o nacrtu proračuna, prijedlogu općeg akta iz područja prostornog i urbanističkog planiranja ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 23.
 Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

 Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 24.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom  vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko  vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača.

 Općinsko  vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 25.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Vojnić  kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

VII. TIJELA  OPĆINE VOJNIĆ

Članak 26.
Tijela Općine Vojnić su Općinsko vijeće i  Načelnik.

 
1.    OPĆINSKO  VIJEĆE

Članak 27.
Općinsko  vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 28.
 Općinsko vijeće :
-    donosi Statut,
-    donosi Poslovnik o radu,
-    donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u             vlasništvu  Općine,
-    donosi  proračun i odluku o izvršenju proračuna,
-    donosi   godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
-    donosi odluku o privremenom financiranju
-    odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi  0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju  i otuđivanju pokretnina i nekretnina , odnosno raspolaganju ostalom imovinom , a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna.
Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom , mora biti planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom .   
-    uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog odjela i službi,
-    donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
-    osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih,
      komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,
-    daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
-    donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i       zakonom,
-    raspisuje lokalni referendum,
-    bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,  
-    bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
-    odlučuje o pokroviteljstvu,
-    donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
-    donosi odluku o promjeni granica općine
-    donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i pod zakonskim aktima.
 U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Vojnić. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 29.
    Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika ,   koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Predsjednik se bira , na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje , ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća .
Potpredsjednici Općinskog vijeća , u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine , a drugi iz reda predstavničke manjine , na njihov prijedlog .

    Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatlji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog  vijeća.

Članak 30.
    Predsjednik Općinskog  vijeća:
-    zastupa Općinsko vijeće
-    saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog  vijeća,
-    predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
-    upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
-    brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
-    održava red na sjednici Općinskog vijeća,
-    usklađuje rad radnih tijela,
-    potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
-    brine o suradnji Općinskog vijeća i Načelnika,
-    brine se o zaštiti prava vijećnika,
-    obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom vijeća.
- dostavlja Statut , Poslovnik , Proračun i druge opće akte predstojniku državne uprave u Županiji s izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana donošenja , te bez odgode načelniku . 

Članak 31.
    Općinsko vijeće čini trinaest (13) vijećnika.

U Općinskom vijeću   pet  vijećnika je obavezno iz redova Hrvatskih državljana pripadnika srpske nacionalne manjine , jedan vijećnik obavezno iz redova  hrvatskih državljana bošnjačke nacionalne manjine i četiri vijećnika obavezno pripadnika hrvatskog naroda .
Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu jedinice u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina , broj članova predstavničkog tijela jedinice povećat će se do broja koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena .
Smatrat   će se da je zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu jedinica osigurana tijekom čitavog mandata predstavničkog tijela ako je osigurana u trenutku proglašenja konačnih rezultata izbora ( redovnih i dopunskih )

Članak 32.

Predsjednik vijeća saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca .
Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne sazove sjednicu iz stavka 1. ovog članka , sjednicu će sazvati općinski načelnik, gradonačelnik ili župan u roku od  8 dana .

Nakon proteka rokova iz stavka 1 i 2. ovog članka , sjednicu može sazvati na zahtjev jedne trećine članova predstavničkog tijela , čelnik državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne ( regionalne ) samouprave .
 Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno odredbama stavka 1 , 2 i 3. ovoga članka mora se održati u roku  od 15 dana od dana sazivanja .
 Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom , a doneseni akti ništavnim .

Članak 33.
    Pripadnicima nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Vojnić .
Članak 34.
    Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine  a počinje danom konstituiranja  Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora .

    Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

    Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

    Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 35.
    Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
-    ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i             ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste.
-    ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti , danom pravomoćnosti sudske odluke
-    ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom   pravomoćnosti presude
-  ako mu prestane prebivalište s područja općine
-    ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom  njegovog prestanka,
-    smrću.
-  vijećniku kojem prestane Hrvatsko državljanstvo , a koji je državljanin države članice Europske unije , mandat ne prestaje prestankom Hrvatskog državljanstva.

Članak 36.
 Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona
Vijećnik je dužan u roku  8 dana od prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća , a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka

    Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
 Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka , smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga .  
 Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga , podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća , a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva , sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku    
 Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati manje od 6 mjeseci , a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

    Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 37.
    Vijećnik ima prava i dužnosti:
-    sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
-    raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
-    predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
-    postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća,
-    postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika,
-    sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
-   tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.
- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost

Vijećnik ne može biti kažnjeno gonjen niti odgovoran na bilo koji način , zbog glasovanja , izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama Općinskog vijeća

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

    Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog  vijeća.

Članak 38.
    Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom  vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog  vijeća.

    Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog  vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.
1.1.  RADNA TIJELA

Članak 39.
    Radna tijela Općinskog vijeća su:
-    Odbor  za izbor i imenovanja,
-    Odbor za Statut i Poslovnik,
-    Mandatna komisija,
-    Odbor za financije i proračun
-   Odbor za poljoprivredu
-   Odbor za infrastrukturu

Članak 40.
    Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
-    izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog  vijeća,
-    izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
-    imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
-    propise  o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom  vijeću.

Članak 41.
    Odbor za Statut i Poslovnik:
-    predlaže Statut Općine  i Poslovnik Općinskog vijeća,
-    predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
-    razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
-    obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 42.
    Mandatna komisija:
-    na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinskog vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
-    obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
-   obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona , omirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog  obnašanju nespojive dužnosti , te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost
-    obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika

        Odbor za financije i proračun

-    raspravlja prijedlog proračuna i daje svoje mišljenje o njemu,
-    raspravlja i predlaže donošenje financijskih odluka
-    prati sustav financiranja Općina

Odbor raspravlja o prijedlogu proračuna Općine , njegovim izmjenama i dopunama , te prati i nadzire njihovu provedbu , razmatra izvještaj o izvršenju proračuna i daje svoje mišljenje i preporuke Vijeću , utvrđuje prijedlog Odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada , a koje se odnose na financiranje Općine , te obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i Poslovnikom
          Odbor za poljoprivredu
-    prati stanje i probleme u vezi s razvitkom poljoprivrede , sela i obiteljskih gospodarstava na području općine
-    daje mišljenje i prijedloge u vezi sa strategijom razvoja ovih područja
-    usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak ovih djelatnosti na području općine
-    obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općinskog vijeća koji se odnose na ova područja
Odbor za infrastrukturu
-    usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak i obnovu općine
-    predlaže unapređivanje gospodarstva , obnove i razvoja područja općine , poduzetničkih aktivnosti , te investicijskih ulaganja i programa na području općine
-    prati stanje i predlaže mjere i aktivnosti u pojedinim područjima gospodarskog života , a koje se odnose na komunalnu infrastrukturu , vodoopskrbu , promet i veze ,
-    obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općinskog vijeća koji se odnose na ova područja 

Članak 43.
    Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
    Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko  vijeće posebnim odlukama.
Raspuštanjem predstavničkog tijela prestaje mandat i ranim tijelima .

2. NAČELNIK

Članak 44.
    Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

    Mandat načelnika traje  četiri godine , a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog načelnika

    U obavljaju izvršne vlasti načelnik:
-    priprema prijedloge općih akata,
-    izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
-    utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
-    upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
-   odlučuje o stjecanju i otuđenju   nekretnina i pokretnina  jedinice lokalne samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom , statutom jedinice i posebnim propisima. Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina , odnosno raspolaganju ostalom imovinom .Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna , općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna , a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna , tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna . Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom .
-    upravlja prihodima i rashodima Općine,
-    upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
-    donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravno tijelo Općine,
-    imenuje i razrješava pročelnika upravnog tijela,
-    imenuje i razrješava voditelja za financijsko upravljanje i kontrole Općine,
-    imenuje i razrješava osobu zaduženu za nepravilnosti u Općini,
- imenuje i razrješava predstavnike općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač općina , trgovačkih društva u kojima općina ima udjele ili dionice i drugih pravni osoba kojima je općina osnivač , ako posebnim zakonom nije drugačije određeno  
-    utvrđuje plan prijma u službu u upravnom tijelu Općine,
-    predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
-    usmjerava djelovanje upravnog odjela  i nadzire njihov rad,
-    daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
-    obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
-    obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
 Načelnik dostavlja Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineja 13 Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u „ Glasniku Karlovačke županije „ .

Članak 45.
    Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnog tijela Općine.

Članak 46.
    Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

    Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

    Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

    Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 47.
    Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja , ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis , te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od  donošenja Odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke . Ako Općinsko vijeće to ne učini načelnik je dužan , bez odgode , o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Županiji i dostaviti mu Odluku o obustavi općeg akta
-    ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog  vijeća.

Članak 48.
   Općinski načelnik ima jednog zamjenika , koji se bira na neposrednim izborima , sukladno posebnom zakonu.
Jedan zamjenik općinskog načelnika  bira se iz redova pripadnika hrvatskog naroda , u skladu s posebnim Zakonom te se broj zamjenika povećava za jednog .
Na izbor zamjenika općinskog načelnika , gradonačelnika odnosno župana iz reda hrvatskog naroda i na zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda u predstavničkom tijelu , te postupak njezinog ostvarenja primjenjuju se odredbe zakona koje uređuju način izbora općinskog načelnika , gradonačelnika i župana iz  reda pripadnika nacionalnih manjina i ostvarenje prava na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica .

Članak 49.
    Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
    Zamjenik  načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

Članak 50.
   Načelnik i zamjenik načelnika sami odlučuju hoće li dužnost obavljati  profesionalno.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine , grada odnosno županije o tome na koji način će obnašati dužnost .

Članak 51.
    Načelniku i zamjeniku načelnika  mandat prestaje po sili zakona:
-    danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku
-    danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti ,
-    danom pravomoćnosti sudske presude kojim je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 1 mjeseca
-    danom prestanka prebivališta na području općine
-    danom prestanka hrvatskog državljanstva
-    smrću
U slučaju prestanka mandata načelnika prije isteka dvije godine mandata pročelnik u roku 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika .
U slučaju prestanka mandata načelnika nakon isteka dvije godine mandata , dužnost načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim .

Članak 52.
 Načelnik i njegov zamjenik mogu se  opozvati u slučajevima i u postupku propisanom člankom 16. ovog Statuta .
 Na prijedlog Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim ako u zakonom određenom roku ne bude donesenu proračun odnosno Odluka o privremenom financiranju  .

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE/NIH  MANJINA

Članak 53.
Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Vojnić sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 54.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Vojnić imaju pravo:
-    predlagati tijelima Općine  mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
-    isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine;
-    biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinsko  vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine;

Članak 55.
Načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Vojnić, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.
 
Članak 56.
    Na području Općine Vojnić, pripadnici bošnjačke i srpske nacionalne manjine imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

Pripadnici   nacionalne manjine imaju pravo slobodno isticati svoju nacionalnu zastavu i simbole, zajedno sa zastavom Republike Hrvatske na Dan Općine i dane državnih  blagdana, te da zastava nacionalne manjine bude stalno istaknuta na zgradi Općine zajedno sa zastavom Republike Hrvatske. 

Članak 57.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i
druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine  i to:
-    u sastavu svojih pečata i žigova
-    u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
-    u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 58.
U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

    Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.
 
Članak 59.
Općina Vojnić, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Općina Vojnić osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

VIII. RAVNOPRAVNA SLUŽBENA UPORABA JEZIKA I PISMA NACIONALNE MANJINE
    
Članak 60.
    U Općini Vojnić je ravnopravna službena uporaba hrvatskog jezika i latiničnog pisma  i pisma i jezika  srpske nacionalne manjine na cijelom području Općine.
     U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog Statuta u Općini na cijelom području ispisuju se dvojezično – na hrvatskom   i srpskom jeziku  istom veličinom slova:
-    pisani prometni znakovi i druge pisane oznake u prometu,
-    nazivi ulica i trgova,
-    nazivi mjesta i lokaliteta.
Na području Općine iz stavka 1. ovog članka, pravne i fizičke osobe koje obavljaju javnu djelatnost mogu ispisivati nazive dvojezično na hrvatskom   i srpskom jeziku  .

Članak 61.
    U Općini rad Općinskog vijeća odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismom, srpskom jeziku i ćiriličnim pismom.
    U Općini osigurava se dvojezično, na hrvatskom  i srpskom jeziku :
-    ispisivanje teksta pečata i žigova istom veličinom slova,
-    ispisivanje natpisnih ploča predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela Općine, kao
i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti istom veličinom slova,
-    ispisivanje zaglavlja akata istom veličinom slova.
Vijećnicima, odnosno građanima Općina osigurava dvojezično, na hrvatskom i srpskom jeziku :
-    dostavu materijala za sjednicu Općinskog vijeća,
-    objavljivanje službenih obavijesti i poziva Općinskog vijeća i upravnog  tijela, kao i materijala za sjednice Općinskog vijeća.
    Općina osigurava pravo građanima da im se dvojezično, na hrvatskom   i srpskom jeziku .
-    izdaju javne isprave,
-    tiskaju obrasci koji se koriste u službene svrhe.
Pripadnici srpske manjine imaju u postupku prvog i drugog stupnja pred upravnim  tijelima Općine ista prava kao i u postupku pred tijelima državne uprave prvog stupnja.
Članak 62.
            Pripadnici bošnjačke i srpske nacionalne manjine imaju pravo na zastupljenost u izvršnim  i upravnim tijelima Općine.
             Planom prijama u službu utvrđuje se popunjenost upravnih tijela i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika bošnjačke i srpske nacionalne manjine radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
            Kada pripadnici srpske i bošnjačke nacionalne manjine podnose prijavu na natječaj za prijam u službu, imaju se pravo pozvati na ostvarivanje prava koja im pripadaju sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina .
            U upošljavanju novih službenika, odnosno službenika koji se primaju na upražnjena radna mjesta, prednost, pod istim uvjetima, imaju pripadnici navedenih nacionalnih manjina.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 63.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine, kao i prenesenih poslova državne uprave osniva se Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić.
Osnove za organiziranje i ustroj Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje načelnik Općine.

Članak 64.
    Upravno tijela u oblastima za koju je ustrojeno i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 65.
    Upravno tijelo samostalna je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.

Članak 66.
    Sredstva za rad upravnog tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 67.
  Općina Vojnić  u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
Članak 68.
    Općina Vojnić osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 66. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova , drugih pravnih osoba i vlastitih pogona
 Načelnik imenuje  i  razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova , trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač općina
    Obavljanje određenih djelatnosti Općina Vojnić  može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 69.
    Na području Općine Vojnić osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

    Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 70.
Mjesni odbori na području Općine Vojnić su:
 
1.)    Mjesni odbor Brdo Utinjsko, obuhvaća područje naselja Brdo Utinjsko ;
2.)    Mjesni odbor Bukovica obuhvaća područje naselja Bukovica Utinjska i Mandić selo ;
3.)    Mjesni odbor Kestenovac za područje naselja Kestenovac , Klokoč , Dunjak i Petrova Poljana ;
4.)    Mjesni odbor Ključar za područje naselja Ključar ;
5.)    Mjesni odbor Knežević Kosa obuhvaća  područje naselja Loskunja , Knežević Kosa, Živković Kosa ,  i dio Kokireva po granici popisnog kruga broj II ( od kućnog broja 1 – 11 )
6.)    Mjesni odbor Krstinja obuhvaća  područje naselja Krstinja, Prisjeka, Kusaja, Lipovac Krstinjski ,  Donja Brusovača ,  Džaperovac i Selakova Poljana;
7.)    Mjesni odbor Kupljensko obuhvaća  područje naselja Kupljensko i Radmanovac ;
8.)    Mjesni odbor Miholjsko obuhvaća  područje naselja Miholjsko, Johovo, Rajić Brdo, Klupica, Mračaj Krstinjski i Lisine ;
9.)    Mjesni odbor Radonja obuhvaća područje naselja Radonja, Jurga,  Krivaja Vojnićka i ulica Gornji Vojnić
10.)    Mjesni odbor Svinica Krstinjska   područje naselja Svinica Krstinjska ,  Gejkovac i Mracelj ;
11.)    Mjesni odbor Široka Rijeka obuhvaća  područje naselja Široka Rijeka, Jagrovac i Štakorovica;
12.)    Mjesni odbor Vojišnica , obuhvaća  područje naselja Vojišnica i dio Kokireva po granici popisnog kruga I ( od broja 12 – 34 )
13.)    Mjesni odbor Utinja Vrelo obuhvaća  područje naselja Utinja Vrelo, Malešević selo, Podsedlo, Kartalije , Gaćeša selo i Međeđak Utinjski ;  
14.)    Mjesni odbor Vojnić ,  obuhvaća područje naselja Vojnić i Kolarić,

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se   na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

Članak 71.
    Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te načelnik.

    U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku načelniku.

Članak 72.
Načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

    Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

    Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 73.
    U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 74.
    Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 75.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća Mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća Mjesnih odbora uređuju se posebnom Odlukom Općinskog vijeća .

Članak 76.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje   predstavničko tijelo u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća  o osnivanju mjesnog odbora .

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 77.
Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđuje se za:
            1).     Mjesni odbor iz članka 70.točka 4). – tri člana
            2).     Mjesne odbore iz članka 70. točka 1)., 2)., 3)., 7)., 8). i 12). – pet članova,
            3).     Mjesne odbore iz čl. 70. točka  5)., 6)., 9)., 10)., 11). i 13). – sedam članova,
            4).     Mjesni odbor iz čl. 70. točka 14). – jedanaest članova.

    Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 78.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava,  većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 79.
    Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog  vijeća i načelnika.

Članak 80.
    Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 81.
    Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 82.
    Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 83.
    Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

    Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

    Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 84.
    Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravno tijelo Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnog tijela Općine.

Članak 85.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 86.
    Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja načelnik.

    Načelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
     
XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE

Članak 87.
    
    Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Vojnić, čine imovinu Općine Vojnić.

Članak 88.
    Imovinom Općine  upravljaju načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

    Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 89.
    Općina Vojnić  ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
-    općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,
-    prihodi od stvari u vlasništvu  i imovinskih prava,
-    prihodi od koncesija,
-    novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
-    udio u zajedničkim porezima sa Karlovačkom županijom i Republikom Hrvatskom,
-    sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
-    drugi prihodi određeni zakonom,
-    donacije građana.

Članak 90.
    Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u proračunu Općine Vojnić.

    Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

    Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 91.
    Proračun Općine  i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

    Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 92.
    Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

    Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 93.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
    Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.
-
XII. AKTI OPĆINE
Članak 94.
    Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

    Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 95.
    Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog  vijeća.

Članak 96.
    Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 97.
    Upravno tijelo Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

    Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Karlovačke županije.

    Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

    U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 98.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i načelnik obavljaju nadležna Središnja tijela državne uprave svako u svom djelokrugu , sukladno posebnom zakonu
Članak 99.
    Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Karlovačke županiji i nadležna središnja tijela državne uprave , svako u svojem djelokrugu.
Članak 100.
    Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 101.
    Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u „ Glasniku Karlovačke županije „ .
 Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave , osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.
    Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 102.
    Rad Općinskog vijeća, načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

    Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 103.
    Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
-    javnim održavanjem sjednica,
-    izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
-    objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu i na web stranicama.

    Javnost rada načelnika osigurava se:
-    održavanjem  konferencija za medije,
-    izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
-    objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu  i na web stranicama Općine.

    Javnost rada upravnog tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 104.
    Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

    Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

    Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 105.
    Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije „ ..
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 37/13 )

 
KLASA: 012-03/13-01/02                                                                                                     Općinsko vijeće
UR.BROJ:2133-17/13-01-02                                                                                              predsjednik
Vojnić ,10. listopad  2013. god..                                                                                       Dragan Bjelivuk


RSS