HNB te�ajna lista
19.09.2019
Prodajni
CAD CAD
1
5,059025
GBP GBP
1
8,362458
USD USD
1
6,709344
EUR EUR
1
7,412483
$ Odabir valute
= Odabir valute

 

 

....................................................................

 

 

 ______________________________________

Poziv za nadmetanje

Općina Vojnić je na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13 i143/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodne Novine“ od 16.01.2014. godine objavila poziv na nadmetanje i dokumentaciju  za predmet nabave dugoročnog kunskog kredita za financiranje projekta «Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta na području općine Vojnić»
Evidencijski broj nabave: OV1/14-CE, oznaka  dokumenata 2014/S 002-0002043.
Rok za dostavu ponuda je 27. vljeače 2014. godine  do 11:00 sati.


----------------------------------------
RSS