HNB tečajna lista
26.04.2017
Prodajni
CAD CAD
1
5,068878
GBP GBP
1
8,806101
USD USD
1
6,875265
EUR EUR
1
7,481664
$ Odabir valute
= Odabir valute

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarenje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno ovom i drugim zakonima. Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. Tijela javne vlasti su državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se  u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo. Ovim se Zakonom uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na Zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom. Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Način predavanja zahtjeva:

Osobno:

Svakim radnim danom od 08,00 - 14,00 sati

 

Poštom:

Općina Vojnić

Trg Stjepana Radića 1

47220 Vojnić

 

E-mailom:

opcina-vojnic@ka.t-com.hr

 

Službenik za informiranje:

Christine Ramovš

Telefon:047/883-020

Fax:047/883-021

 

 

 

 

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

Zakon o zaštiti tajnosti osobnih podataka (NN 103/03)

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04)

 

 

 

________________________________
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

RSS